Kommunalpolitisk valgprogram SF 2021

Bedre velfærd og grønne løsninger

Barn i Randers
Skolebarn i Randers
Ung i Randers
Beskæftigelse i Randers
Socialområdet i Randers
Flygtning og Nydansker i Randers
Sundhed for alle i Randers
Fritidsliv i Randers
At blive ældre i Randers
Kulturlivet i Randers
Erhvervsliv i Randers
På landet i Randers
Randers Midtby
Natur, miljø og klima i Randers
Fælles om Randers

Indledning:

For SF Randers er alle mennesker ligeværdige. Den enkeltes frie adgang til en alsidig udvikling skal være både målet og midlet for hele samfundets udvikling. Alle mennesker skal have mulighed for at realisere det liv, de ønsker, med respekt for andres ret til det samme. Vi ønsker at gennemføre en grundlæggende forandring, der bygger på et solidarisk ansvar. VI ønsker at styrke fællesskabet, fremme lighed og sikre bæredygtighed. Vi vil bekæmpe undertrykkelse og ulighed baseret på økonomi, uddannelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. SF Randers er både en visionær og realistisk partiforening. Vi ønsker en markant anden politisk retning i Randers, derfor søger vi indflydelse og går pragmatisk til det politiske arbejde.

Skaber forandring:
Politiske resultater og samarbejdsvilje er omdrejningspunktet for alt hvad SF gør i Randers Byråd. Vi bruger vores mandat til at skabe reelle forandringer for borgerne i Randers Kommune. I denne byrådsperiode har vi således skabt mange resultater, som trækker Randers Kommune i en mere borgervenlig og bæredygtig retning. Gratis psykologhjælp til unge er gjort permanent. I budget 2021 blev der sikret 27,2 millioner til socialområdet, og vi har ikke mindst sikret at minimumsnormeringerne i daginstitutionerne fremrykkes og at andelen af uddannede pædagoger forbedres væsentligt, ligesom der er sat penge af til efteruddannelse.

De ældres vilkår har været et af de helt store emner i sidste periode. Det skyldes ikke mindst TV2 dokumentaren “Plejehjemmene bag facaden”. Der har vi svigtet som kommune og som byråd. Det må aldrig ske igen. Derfor har SF, sammen med alle partier og lister i Randers byråd i fællesskab udarbejdet en handleplan for Huset Nyvang, der blandt andet sikrer mere personale og højere faglighed. SF har også været med til at sikre midler til en lokal ældre- og handicapborgerrådgiver, som den enkelte borger, pårørende og medarbejdere kan kontakte, hvis de har bekymringer, oplever omsorgssvigt eller ønsker rådgivning og vejledning i forhold til deres sagsbehandling. Vi har også med vores ene mandat sikret, at der forsat bliver gjort rent hver 2. uge hos de ældre, og at tandpleje ikke forringes.

Hjælpemiddelområdet har i meget lang tid manglet midler, derfor ser vi kolossale sagsbehandlingsfrister og mange fristovertrædelse. Vi har i budget 21-24 sikret flere penge til området så problemet kan afhjælpes. Men vi er langt fra i mål, men vi håber i den kommende periode – med vælgernes hjælp – at få lejlighed til at komme nærmere på.

I SF er vi optaget af inklusionen i vores skoler og derfor har specialundervisningsområdet også vores opmærksomhed. Desværre har et flertal sparet voldsomt på vores elever med særlige behov. I SF har vi forhandlet os frem til for at få fjernet en stor besparelse for Randers Specialskole. Vi skal lykkes med at give alle børn den bedste skolegang også de der har brug for et andet tilbud.

SF Randers har også sikret kommunale midler til bl.a. SAM-forening, Selvhjælp Randers, Venligboerne og Natteravnene. Vi har fjernet besparelsen på klub 85 og Hjørnestenen, fået gennemtrumfet oprettelsen af autismecenter Randers, sikret Von Hatten´s overlevelse, fundet flere midler til krisecenteret for voldsramte kvinder og kæmpet for at få ligestilling på dagsordenen.

I SF er vi stolte over den flotte integrationsindsats vi har i Randers Kommune og vi har i perioden sikret, at den ikke blev forringet af den politiske højrefløj, der med deres unuancerede strammer-linje ønsker at skade kommunens integrationsindsats.

Det vil vi fortsat vil efterleve.

I mange år har brugen af revalidering på beskæftigelsesområdet af rent økonomiske årsager været stor set ikkeeksisterende. Derfor er vi nu glade for, at det er lykkes at forhandle en aftale, som sikrer afsættelse af 4 millioner kroner, så man igen kan gøre brug af revalidering på beskæftigelsesområdet.

Det grønne område er en hjertesag. Vi har været med til at sikre midler til cykelstier, der giver mere sikre skoleveje. Vi har sikret en grøn vedligeholdelse af Randers by med fokus på biodiversitet, styrket naturgenopretning, og øget fokus på grønne og bæredygtige indkøb, herunder støtte til Møbelcirklen, som er et bæredygtigt genbrugsprojekt.

Særligt spændte er vi på et SF´s forslag om klimaklynger, der er blevet en del af budget 2021. Kommunen skal, som en del af bosætningsindsatsen, afsøge muligheden for at understøtte etablering af ”Klimaklynger” – både for private og erhverv. Formålet at etablere et samarbejde i Klimaklyngen, der koordinerer og udbygger indsatsen for vedvarende energi og bæredygtigt byggeri på alle områder. Og ikke mindst formidler den viden er opsamles i klyngerne.

Som det fremgår, har SF Randers opnået mange resultater og sat flere solide SF-aftryk på indgåede politiske aftaler. Det er sket på baggrund af et konstruktivt samarbejde. Et samarbejdende byråd med fokus på gode løsninger for borgerne, frem for selvpromovering og hanekampe, ville givetvis kunne have skabt endnu bedre service for borgerne i Randers Kommune. I SF Randers vil vi gøre vores til at sikre et bedre samarbejde på tværs af partierne. Vi ved nemlig, at politiske resultater opnås ved forhandlingsbordet og i gensidig respekt for andres politiske standpunkt.

Lokalt har vi opnået meget, også fordi vi ikke er alene. SF Randers har løbende og tæt sammenarbejde med vores folkevalgte samt vores organisation i både region og folketing. Randers er en del af den store sammenhæng. Derfor gør vi også vores indflydelse gældende, når der skal laves politiske aftaler på Christiansborg, som det skete i forhandlingerne omkring sidste udligningsreform, hvor Randers Kommune endte med at få 82 millioner mere om året.

I SF har vi en bred vifte af politiske mærkesager vi vil kæmper for – dem kan du læse mere om nedenfor.

Derudover ønsker vi en revidering af Randers modellen i næste byrådsperiode.

Barn i Randers

En reel tidlig indsats.

I SF mener vi, at det langsigtet gavner os alle at investere i vores børn så tidligt som muligt. Derfor skal der investeres massivt i vores daginstitutioner:

Gode daginstitutioner er meget mere end bare pasning, det er også dannelse og læring helt fra begyndelsen i livet. Det skaber glade børn i trivsel og i udvikling.

 

 • Mindre Alenetid for vores medarbejdere i dagtilbuddene. Alt for ofte er en medarbejder alene med 20 børn, og de ansatte er bekymrede for de konsekvenser, det har for børnenes trivsel. Det vil vi i SF ikke acceptere.
 • Fremrykning af Så vi allerede i 2023 kan indføre minimumsnormeringer på institutionsplan. Der skal være max 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Og ledelsen tæller ikke med. På den måde sikrer vi lighed i kvaliteten, og at alle børn får lige muligheder for trivsel og udvikling.
 • Anlægsbudget for daginstitutionerne. I Randers kommune er der ingen penge til forbedring af bygninger og legepladser, som der er på de fleste andre velfærdsområder. Det vil vi råde bod på ved at tilføre flere penge til området, som matcher de behov der er for vedligeholdelse af daginstitutionerne.
 • Øget uddannelsesgrad. Der skal tages initiativer, der gør det muligt at efter- og eller videreuddanne mere af det pædagogiske personale og understøtte brugen af mere uddannet medhjælper-personale fx. Den pædagogiske Assistentuddannelse (PAU).
 • Bedre normeringer i vores dagpleje. I SF ønsker vi en normering, der sikrer max 4 børn i hver dagpleje.
 • Flere vuggestuegrupper også i landdistrikterne. VI skal sikre at forældre i højere grad har mulighed for at vælge et vuggestuetilbud.
 • Flere børnebyer også i Randers By. Her kalder vi dem børne-storbyer. Skole og børnehave sammen er en fantastisk ide, for det giver sammenhæng i børnenes liv og i indsatsen omkring børnene. Børnene får en lettere overgang fra børnehave til skole. Personalet kan meget lettere udveksle en større mængde vigtig viden om barnet, dets styrker, behov og gode tilgange til barnet.

Skolebarn i Randers

I SF Randers ved vi, at glade børn lærer bedre. Derfor er det en forudsætning, at der er gode læringsmiljøer, fysiske rammer og glade lærere. Vores ambition er, at Randers skal kendes på, at vi har de bedste skoler i landet, når det gælder læring og trivsel. Skolen er afgørende vigtig for alle børns fremtid, og derfor vil vi arbejde for hele tiden at gøre læringsmiljøet bedre. Et godt læringsmiljø forudsætter ajour førte fysiske rammer med mulighed for holddeling. Lærerne og pædagogerne skal have muligheder for at forberede sig til undervisningen, gerne med flere voksne i undervisningen, så alle elever i klassen bliver undervist på det niveau, der passer den enkelte, og dermed er inkluderet i fællesskabet. Så vil alle elever i klassen trives, og få de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres individuelle potentiale.

 • Flere 2-voksen-timer. SF vil kæmpe for flere timer med mere end en lærer tilstede i undervisningen. Det giver bedre læring og mulighed for at dele klassen i mindre grupper.
 • Bedre forberedelsestid. I SF vil vi arbejde på at reducerer lærernes undervisningstid. Det giver lærerne mere tid til at forberede undervisningen. Det er vi sikre på vil forbedre lærernes arbejdsvilkår og undervisningens kvalitet.
 • Max 24 elever i klassen. I SF vil vi sætte et loft over, hvor mange elever der kan puttes i en klasse. Alt for mange elever i en klasse nedsætter klassens læring og trivsel.
 • Skrue ned for dokumentation. Vi har grundlæggende tillid til, at lærere, pædagoger, ledelse og det administrative personale på skolerne har styr på det, de laver. Derfor vil vi tage så mange lokale dokumentationskrav væk som muligt, så personalet får mere tid til at løse skolens kerneopgaver.
 • Morgenmad på skolerne. For at sikre at også børn fra sårbare familier får en ernæringsrigtig start på dagen og dermed kan koncentrere sig i skolen – ønsker SF at indføre gratis morgenmadsordninger på alle skoler i Randers.
 • Børn, er fremtidens klima- og bæredygtighedsmedborgere.

Både institutioner og skoler bør fokusere på lærings- og erfaringsrum hvor man lærer nye og mere bæredygtige måder, at leve sammen på – både lokalt og globalt. Bæredygtighed bør derfor være et vigtig element børnenes udvikling.

SF ønsker, at der i både institutioner og på skoler indføres sunde bæredygtige madordninger. Ikke kun til gavn for socialt udsatte børn, men til gavn for alle, så bæredygtige og primært lokalt producerede fødevarer bliver en del af hverdagen.

 • Færre tests mere læring. I SF har vi fokus på den gode læring. Derfor vil vi fjerne unødige tests fra elevernes skoledag. Fx. Frivillige Nationale Tests.
 • Individuel UU- vejledning til alle de elever, der har brug for det. Det gælder også de uddannelsesparate elever, der måtte have brug for vejledning videre i uddannelsesjunglen.
 • Billigere fritidstilbud – SF har fokus på gode fritidspædagogiske tilbud. Vi ønsker at reducere taksten for SFO og fritidshjem med 500 kr. om måneden, så alle børn har råd til at få et godt pædagogisk fritidstilbud efter skoletid.

 

Inklusion:

 • Midler til et kompetenceløft. Inklusion må aldrig blive en ipad på gangen. En vellykket inklusion kræver, at lærere og pædagoger har den nødvendige uddannelse og faglige viden. I SF vil vi arbejde for, at vi får systematiseret den faglige opkvalificering.
 • Ingen besparelser på specialundervisning. I SF vil vi fortsat kæmpe for at bevare de stærke tilbud, vi har i kommunen, ved at tilbagerulle de besparelser området de seneste år har været udsat for og bremse de besparelser, der er besluttet fra 2023 og frem. Kun på den måde kan vi give alle børnene, et tilbud, som de kan trives og udvikles i.
 • Et akutteam under PPR. I SF vil afsætte penge til et akutteam, så man kan reagere hurtigt, når et barn mistrives. Et team som skoler og familier kan kontakte.
 • At skille økonomien på almen- og specialundervisningsområdet fra hinanden. Vi har desværre både oplevet at almenområdet økonomi er blevet udhulet, fordi skolerne skal finansiere et stigende antal i elever i specialskole og specialklasser. Desværre sker der også det, at flere børn ikke har fået det specialiserede tilbud, de havde brug for, simpelthen fordi de økonomiske incitamenter til at beholde børnene på almenområdet har været for store. – Det er dybt problematisk både for den enkelte elev, men også for fællesskabet i klassen.
 • Forebyggende inklusionsindsatser: Som det er i dag bærer inklusionsindsatserne mere præg af brandslukning end af forebyggelse. I SF ønsker vi at vi sætter tidligere ind med den rette hjælp. Det er både menneskeligt og økonomisk en bedre løsning.
 • Bedre visitationspraksis: I SF vil vi sikre, at det er faglige vurderinger, der er afgørende, når en elev visiteres til et andet skoletilbud. Vi vil gøre op med det nærhedsprincip, som alene har til hensigt at spare kommunen for transportudgifter til eleverne. Der skal også være flere visitationsrunder, så ikke børn skal vente et halvt år på at kunne begynde i det rette tilbud. I SF ønsker vi at give forældrene en tydeligere stemme i forhold til, hvor deres børn skal gå i skole. Det bør i højere grad være op til forældrene at vurdere, hvad der er det bedste tilbud for deres barn.

Udsatte børn:

 • Systematiseret indsats mod elevfravær. Alt for mange sårbare børn og unge bliver væk fra i skolen og kan ofte være skolevægrende i halve og hele år, uden at der sker noget. SF vil arbejde for, at vi får en hurtigere og systematiseret indsats over for elevfravær herunder også mulighed for visitation til et mere målrettet tilbud.
 • Helhedsorienteret indsats. Når det gælder udsatte børn, så er der tit mange forskellige forvaltninger involveret, og det gør ikke vejen til bedre vilkår lettere. I SF mener vi, at udsatte børn, unge og deres familier fortjener en helhedsorienteret indsats. Det vil betyde, at der ved enhver sag om børne skal udpeges en koordinerende sagsbehandler, der har det overordnede ansvar for det tværfaglige samarbejde.
 • Øget fokus på anbragte børns skolegang SF ønsker bedre mulighed for støttetimer, styrket fraværsindsats og udvidet skole/hjem samarbejde for anbragte børn.
 • Færre fattige børn. SF vil arbejde for antallet af børn, der vokser op i relativ fattigdom, bliver stærkt reduceret. Intet barn skal opleve at deres forældres økonomiske situation rammer dem. SF vil, gennem håndholdt, målrettet indsats overfor forældrene, bekæmpe fattigdom blandt børnene. Kun gennem samarbejde med forældrene-kommune-virksomheder kan vi få de fattige familier løftet ud af fattigdommen.

 

Ung i Randers

Der er godt 12.000 unge mennesker i Randers kommune, men vi er desværre ikke gode nok til at prioritere dem, når det gælder udvikling af politik. Det skal være godt at bo i Randers hele livet, og det skal være fedt at bo i Randers som ung.

 • Stærkt ungdomsmiljø i byen. Der skal være fokus på udvikling af både Randers Ungdomsskoles mange gode tilbud og de andre interessante ungemiljøer fx. caféer, skøjtebane, væresteder, ungemiljøer, skaterbaner o.l. i midtbyen.
 • Stærk Ungekultur Der skal udvikles flere, spændende og forskelligartede tilbud i Randers Kommune. Det gælder både i landdistrikterne og i midtbyen.
 • Unge i Randers skal inddrages SF vil arbejde målrettet på at understøtte unges aktive deltagelse i demokratiet. Det kan ske ved bl.a. et tættere samarbejde med det fælleselevråd, klubråd, ungdomsskolen samt reetablering af ungerådet.
 • ”Efterværns Bevis” til tidligere anbragte: Som et supplement til den nuværende efterværnsordning, ønsker SF at give tidligere anbragte unge mellem 25 og 30 gratis Psykologhjælp, studievejledning eller hjælp til bolig-
 • Gratis busser. I SF vil vi forbedre bussernes køreplaner i kommunen, og indføre gratis kørsel med bybusser for alle unge under 25 år.
 • Alt for mange unge oplever, at de bliver stoppet i deres uddannelsesforløb, fordi de ikke kan få en praktik- eller læreplads. Derfor vil SF indføre uddannelsesklausuler, som stiller krav om at alle de virksomheder, der udfører arbejde for Randers Kommune, skal tilbyde praktik- eller lærepladser.

 

Beskæftigelse i Randers

I SF har vi fokus på, at sikrer uddannelse og jobs til alle i Randers Kommune.
 • Sociale klausuler. I Randers kommune skal alle regler for arbejdsmarkedet overholdes. I SF accepterer vi ikke, at kommunen samarbejder med virksomheder, der ansætter medarbejdere til laverer løn og ringere vilkår en arbejdsmarkedet i øvrigt. For at sikre de sociale klausuler, vi har indført i Randers kommune, vil vi satse på at øge fokus og kontrol samt udvide ordningen med kædeansvar.
 • Uddannelsesklausuler med kædeansvar. I SF vil vi arbejde for at vi får indført uddannelsesklausuler med kædeansvar. Det vil sikre, at kommunen kun entrerer med virksomheder, der åbner praktikpladser til unge og sikrer arbejdsvilkår efter gældende overenskomster.
 • Kontrolnævn. SF vil have et kontrolnævn bestående af arbejdsmarkedets parter som sammen med kommunen, skal kontrollere om klausulerne bliver overholdt. Nævnet skal have fuld adgang til at kontrollere løn-arbejdsforhold-miljø-sundheds forhold mv., i forbindelse med kommunale udbud. Denne kontrol skal også kunne ske hos underleverandører osv., altså hele vejen ned i arbejdskæden. Kontrolnævnet foreslås sammensat af 3 politikere, 2 repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening i Randers samt 2 repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.
 • Mentor-ordninger for udsatte unge. I SF ved vi, at de personlige relationer er afgørende vigtige for de unge, der har svært ved at gennemføre en uddannelse. En mentor-ordning vil være med til at sikre, at der stilles meningsfulde krav, og at ingen overlades til sig selv. Det er en håndholdt indsats for de udsatte unge, der kan gøre en forskel.
 • Socialøkonomiske og socialøkologiske virksomheder Vi skal fortsætte med at tiltrække og skabe flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Det skaber flere jobs til borgere med nedsat arbejdsevne, og det er med til at udvikle arbejdsevnen. Nogle har brug for at være i fleksjobs, mens andre har brug for at være i praktikforløb, der udvikler arbejdsevnen. Det kan bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Randers kommune skal understøtte udvikling af både socialøkonomiske- og socialøkologiske virksomheder. Socialøkologiske virksomheder kan, bl.a. via medejerskab, være med til at udvikle lokal bæredygtig fødevareproduktion, eller f.eks. skovdrift, boliger, energiforsyning mm. Randers Kommune skal bl.a. via sin indkøbspolitik og via sin job-indsats støtte og styrke disse former for virksomheder.
 • Virksomhedspraktik, jobrotation og løntilskud. Vi ønsker at bevare virksomhedspraktik, jobrotation og løntilskud. Vi vil ikke acceptere at ordinære stillinger erstattes af virksomhedspraktik, jobrotation og løntilskud og på den måde udhule arbejdsmarkedet.
 • Øget brug af rehabilitering. Rehabilitering er et vigtigt værktøj til at få mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. I budget 2021-24 fik vi sikret, at der igen var mulighed for at benytte rehabilitering i Randers kommune. Det ønsker vi at der afsættes yderligere 3 millioner til årligt.
 • Flere mennesker med handicaps skal have muligheden for at komme i arbejde. Alle skal have mulighed for at indgå i det danske arbejdsfællesskab, hvis det på nogen måde er muligt. Derfor skal vi i Randers Kommune skabe rammer og lige muligheder for alle. Det er en politisk målsætning for SF, at det hvert år kan påvises, at flere med mennesker med handicaps er kommet i arbejde.

Randers kommune som arbejdsplads: 

Medarbejderne er fundamentet for velfærden i Randers kommune. Randers Byråd skal blive bedre til at varetage sin opgave som arbejdsgiver for kommunens mange medarbejdere og forebygge nedslidning, stress og sygdom forårsaget af arbejdet.

 • Randers Kommune er kommunens største arbejdsplads. I SF ønsker vi, at medarbejderne skal afspejle lokalsamfundets mangfoldighed i forhold til alder, etnicitet og alle køn. Det er en kommunal opgave bevidst at rekruttere bredt og blandt kommunens forskellige borgere.
 • Tillidsreform 2,0. De mange år med New public management har betydet et større krav om dokumentation og kontrol. Det og mange besparelse gennem årene, har betydet at offentlige ansatte i højere grad får stress, angst og depression. Den udvikling vil vi i SF ændre på. En tillidsreform er en ny styringsform, hvor unødvendig dokumentation fjernes så den ansatte får tid til sammen med borgeren at tage vare på kernefunktionen. En tillidsreform er også en ændring i hele organisationen, hvor tillid bliver et centralt begreb mellem de forskellige medarbejdere og i særlig grad tillid til den enkeltes faglighed.
 • Åben medarbejder kultur. – Ytringsfrihed for alle medarbejdere i kommunen. I SF vil vi kæmpe for medarbejderne i vores organisation skal have lov at ytre sig både politisk og om deres arbejdsforhold og om de forhold vores borgere bliver mødt med.
 • Whistleblower Ordning. – fastholdes og gøres lettere tilgængelig for medarbejderne.
 •  

Socialområdet i Randers

Der er borgere, som får større udfordringer i livet end de fleste. Man kan være født med en handicap eller pådrage sig et senere i livet og psykiske problemer kan ramme hvor man mindst venter det. For de borgere har vi i Randers Kommune et særligt ansvar for at yde den rette støtte, så de også kan få et liv med kvalitet og værdighed. SF vil forebygge tidligt og effektivt, med gode tilbud og rettidige indsatser.

 • En bedre demografiregulering I Randers kommune har man en demografiregulering – altså en økonomiske tilretning af budgettet baseret på antallet af handicappede. Men der reguleres kun med 50 % på handicapområdet. Det betyder at der ikke budgetteres med det fulde beløb per borger med handicaps. Den store udfordring er, at vi faktisk får flere og flere handicappede borgere, som har brug for indsatser fra kommunen. Når der ikke reguleres fuldt ud, vil det reelt medføre en besparelse. Derfor skal vi sikre at der fremover anvendes en reel demografireguleringsmodel.
 • Bostøtte og BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Der er i de senere år sket en markant stigning af borgere, der har behov for bostøtte. I SF tror vi på, at en tidlig støtte kan give de sårbare borgere bedre muligheder for at rejse sig igen og komme i bedring. Når behovet stiger, er løsningen ikke at der skæres ned for støtten, tværtimod vil SF sikre flere midler til bostøtte og BPA.
 • Bedre normeringer i vores botilbud. Borgere i botilbud skal hjælpes til at håndtere hverdagen på egne betingelser. Det kan kun ske ved sikre bostederne gode og trygge rammer. Derfor vil SF kæmpe for flere midler og bedre normeringer på vores bosteder.
 • Gode aktivitetstilbud. Vi skal blive ved med at udvikle kommunens egne aktivitetstilbud. Derudover skal vi støtte og sikre de aktiviteter, der udbydes af frivillige foreninger. Foreninger løfter en kæmpemæssig samfundsopgave. Aktiviteterne er med til at give den enkelte et meningsfuldt indhold – den mulighed vil SF lægge mere vægt på i den kommende byrådsperiode.
 • Helhedsorienteret sagsbehandling. Vi vil indføre en koordinerende sagsbehandler for hver enkelt person, så mødet med borgeren gøres tættere og mere tillidsfuldt. Sagsbehandlerne skal have større beslutningskompetence og færre sager per sagsbehandler. Sammen skal vi genskabe tilliden med borger og kommune.
 • Hjælpemidler ventetid og den rette hjælp. Når man som ældre, syg eller handicappet har et behov for et hjælpemiddel, som fx en kørestol, en lift eller toiletstol, kan ventetiden være lang somme tider for lang. Vi oplever også, at det kan være vanskeligt at få bevilliget de hjælpemidler, der reelt er brug for. Det er er uacceptabelt. Ingen ansøger om den slags hjælpemidler for sjov, det kan være afgørende for den enkeltes livskvalitet.  
 • Ekstra økonomisk støtte. Mange I Randers Kommune lever af meget lave overførselsindkomster, som hjemsendelses-ydelse og kontanthjælp. Flere af dem rammes af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet, og så er det svært at få pengene til at dække selv de basale udgifter. SF mener vi skal forhøje beløbet til enkeltydelser med 1,5 mio. kroner, så vi kan hjælpe med at betale for medicin, tandlæge, el-vand og varmeregninger o.l.
 • Tvangs-pension: Hvis man er i beskyttet beskæftigelse eller et visiteret dagtilbud og når folkepensionsalderen, bliver man reelt tvunget til at gå på pension også selvom man ønsker at forblive i tilbuddet. Det ønsker vi i SF at ændre, så der også for borgere i beskyttet beskæftigelse er mulighed for selv at vælge, hvornår man ønsker at forlade arbejdsmarkedet.
 • Afskaf Hjemløshed – I Randers kommune er vi førende i vores metoder indenfor hjemløshed. Den såkaldte ACT- en moderne kognetiv-adfærdsterapi har givet gode resultater, men i SF har vi en ambition om at ingen skal være hjemløse i kommunen. Derfor vil vi ved brug af Housing First, skæve boformer og ACT- metoden afskaffe hjemløshed. I SF ved vi at det bliver svært. Det vil kræve vilje, fokus og investering.
 • Udvidet tilbud om visiterede handicap-ture med Flex Trafik I SF vil vi styrke vilkårene for mennesker med handicaps. Derfor skal det være muligt for borgere, der er visiteret med handicapkørsel, at få bevilliget mere end 52 ture retur om året.

Flygtning og Nydansker i Randers

For SF er det meget vigtigt, at vi får alle integreret i vores samfund, og det gælder også for de flygtninge der kommer til kommunen. Randers kommune har generelt succes med integrationen, og vi oplever ikke de problemer, som andre kommuner har med radikaliserede miljøer og parallelsamfund. I Randers Kommune har vi vores egen velfungerende sprogskole og mange nytilkomne kommer i arbejde eller uddannelse gennem Jobcenterets integrationsprogram. Derfor er det vigtigt, at vi har en lang række initiativer, der fremmer integrationen og sikrer, at så mange som muligt bliver inkluderet i samfundets mange forskellige fællesskaber – både på arbejdsmarkedet, i skoler og i lokalsamfundet.

 • I Randers kommune er der, trods en generel lav husleje, store udfordringer, når der skal anvises en bolig til borgere, der ikke selv kan finde en. De billigste boliger findes i nordbyen og særligt i Jennumparken. Anvisninger hertil giver udfordringer med den såkaldte “ghetto-lov”. Derfor vil SF arbejde for, at Randers kommune kan anvise til billige boliger i andre dele af kommunen. Det kan være i den sydlige del af byen eller i de små lokalsamfund.
 • Supplerende dansk som andet sprog I SF ved vi hvor vigtig det er at kunne det danske sprog for at fungere i vores fællesskab. Vi vil afsætte en pulje på 2 millioner årligt til vores folkeskoler, så alle børn uanset herkomst kan lærer at mestre det danske sprog.
 • Integrationsstrategi Det er vigtigt, at der skabes en sammenhængende og helhedsorienteret integrationsstrategi. Her kan søges hjælp og dagligdagens problemer med daginstitutioner, skoler, boliger, psykiske og fysiske mén, lokalområder og beskæftigelse. SF vil arbejde for en integrationsstrategi, som forebygger problemer.
 • Møde mellem forskellige kulturer. For SF er det vigtigt, at kommunen er med til at skabe oplevelser og fællesskaber mellem de etniske grupper, Vi vil oprette en pulje, som fordeles mellem foreninger, som arbejder målrettet på at styrke sammenholdet i kommunen på tværs af etniske baggrunde.
 • Hjerterum for flygtningebørn. Vi ønsker, at Randers Kommune tilkendegiver over for regeringen, at vi i Randers er klar til tage imod vores andel af uledsagede flygtningebørn fra lejre i Grækenland og andre steder i EU, hvis de opnår asyl i Danmark. 

 Sundhed for alle

Desværre kan vi konstatere en øget social ulighed i sundhed. Det betyder eksempelvis, at den fattigste fjerdedel af mænd i gennemsnit lever 10 år kortere end den rigeste fjerdedel. Vi kan ligeledes konstatere at kroniske sygdomme forekommer oftere hos personer med en kort uddannelse end hos personer med en lang uddannelse.

Den sociale ulighed ses også i sundheden, når det gælder socialt udsatte borgere, for de lever gennemsnitligt 22 år kortere end den øvrige befolkning.

Det er en skræmmende stor forskel og for SF fuldstændig uacceptabelt.

 • Lighed i sundhed. SF vil arbejde for flere sundhedsfremmende initiativer i vores velfærdsydelser. For sårbare grupper skal der derfor tilbydes gratis undervisning i motion og sundere levevis På den måde vil vi mindske ulighederne på sundhedsområdet, understøtte børn og unges muligheder for at bryde en negativ social arv og skabe rammer for et godt liv for alle.
 • Billigere tandlæge. SF vil indføre en ordning i Randers Kommune, hvor vi tilbyder tilskud til tandlægebehandling for unge under 25 og for borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse.
 • Bryd tabuet. SF vil iværksætte en kampagne i kommunen, som skal være med til at nedbryde tabuerne om psykiske lidelser.
 • Helbredstjek til mennesker på vores bosteder. Borgere med specialiserede handicaps, udsathed, eller sindslidelser, som bor på vores bosteder skal have hjælp til et årligt sundhedstjek.

 

Aktivt fritidsliv i Randers

Der skal være gode muligheder for et aktivt fritidsliv. Der skal være plads til det helt almindelige fritidsliv og plads til alt det skæve.

 • Understøtte fritidsforeningerne på landet Det er vigtigt, at landdistrikterne har mulighed for at opretholde og udvikle idræt og andre fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområder
 • Breddeidræt skal have gode vilkår Vi skal skabe de bedste rammer for breddeidrætten, så alle i kommunen, kan dyrke sport i fritiden. Især sikre børn og unges muligheder for deltagelse i et aktivt fritidsliv også børn med handicap, overvægt eller ensomhed.
 • Kommunalt fripas til udsatte børn og unge. SF vil arbejde for at sikre at udsatte familier kan få en økonomisk håndsrækning så foreningerne ikke vælges fra af økonomiske grunde.
 • Mangfoldig fritid. I SF ved vi, hvor stor betydning de små, lokale initiativer har for mange borgere i Randers Kommune. De initiativer vil vi prioritere. Det være sig alt fra strikkeklubber, læsekredse, spejderne, Teaterskolen Kastali’a og andre som tilbyder en aktiv fritid for de børn og unge.

 

At blive ældre i Randers

Det er SF´s motto, at Randers kommune skal være et godt sted at bo – hele livet. Det gælder også en værdig og anstændig alderdom.

 • Faste teams, kendte ansigter og samme hjemmeplejere. Det skaber utryghed og forvirring, hvis det er mange forskellige ansatte der møder op hos den ældre. Derfor vil SF arbejde for, at det i langt højere grad skal være de samme hjælpere, der kommer hos den ældre.
 • Pårørendepolitik. SF vil arbejde for, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik for hele omsorgsområdet i Randers kommune, så de pårørende bliver hørt i forbindelse med omsorgsarbejdet.
 • Gode boliger. De ældre i kommunen skal støttes i at blive i hjemmet, hvis de ønsker det. Og det skal i videst mulige omfang altid være valgfrit, om de vil bo i eget hjem, beskyttet bolig med faciliteter eller ældre-/plejecenter. Men de boliger, som kommunen tilbyder, skal være tidssvarende, og til at betale – også for den almindelige folkepensionist.
 • Bedre forhold for demente. Flere ældre lever længere, og længere levealder giver nye udfordringer hvad f.eks. demensudviklingen er et godt eksempel på. SF vil afsætte flere penge til en særlig demens uddannelse til sosu-personalet og til ansættelse af flere pædagoger på plejecentrene med det klare mål at skabe flere aktiviteter, mere liv, nærhed og øget livskvalitet for de ældre.
 • Dygtige fagfolk og flere varme hænder i vores ældrepleje. SF ønsker at øge uddannelsesgraden blandt personalet, bruge færre vikarer og sikre at flere har lyst til og mulighed for at arbejde fuldtid i den kommunale ældrepleje. Sideløbende skal vi sikre flere medarbejdere i plejen.
 • Ingen udlicitering eller privatisering. Tværtimod vil SF fastholde kerneområder som omsorg og pleje i kommunalt regi. Udlicitering og privatisering skaber mindre fleksibilitet, tab af viden og dermed risiko for dårligere kvalitet i den offentlige service. SF vil derfor arbejde for dannelsen af et kommunalt vikarkorps.
 • Bevar klippekortet – så de ældre fortsat har mulighed for selv at vælge hvilke ting de ønsker ledsagelse til. Det sikrer i den grad livsglæde og mangfoldighed for den ældre, at de har denne mulighed.
 • Velfærdsteknologi må under ingen omstændigheder ikke erstatte den menneskelige kontakt, men vi anser velfærdsteknologi som et opdateret, omfattende teknologisk tilbud, der kan medvirke til at højne kvaliteten af velfærd.

 

Kulturen i Randers

Kultur er det der binder os sammen som mennesker. Vi skal sikre en kommune med et levende og eksperimenterende kulturliv, der rummer mange forskellige tilbud rundt i hele kommunen, for det skaber øget bosætning.

 • Økonomisk støtte. SF vil genindføre støtte til pensionisters deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, så økonomien ikke spænder ben for en aktiv alderdom.
 • SF støtter vores Kulturelle fyrtårne. I SF er vi er glade for og stolte af vores kulturinstitutioner. Randers Kunstmuseum, Museum Østjylland, Værket, Randers teater og Kammerorkesteret, der alle leverer kultur af høj kvalitet. Vi vil fortsat støtte de kulturelle fyrtårne i kommunen, som giver kulturelle oplevelser til alle kommunens borgere – også børnene og de unge.
 • Mangfoldig ungekultur. Ungdomsskolen, Kaosambassaden og ungemiljøet ved Nyholms vej i Dronningborg er vigtige katalysatorer for ungekulturen i Randers. De sætter de rette rammer for de unges kreativitet og eksperimenter. SF vil arbejde for at bevare og udvikle de kreative, skabende miljøer i kommunen.
 • Øvelokaler. SF vil arbejde for at vi får flere øvelokaler i kommunen, hvor børn, unge og voksne kan udfolde deres musikalitet. Vi vil medvirke til at etablere et “musikkens hus”, hvor der gives rum til kreative og kulturelle iværksættere. – Vi så gerne at Von Hattenhus blev kraftcentret.

Erhvervslivet i Randers

En stærk, offentlig sektor et omdrejningspunkt for SF politiske virke i kommunen. SF vil ikke give skatte-gaver til erhvervslivet, men vil gerne i dialog med erhvervslivet, så vi sammen kan finde løsninger der understøtter og skaber rammer om et driftigt erhvervsliv og dermed sikrer arbejdspladser i byen.

 • For SF er bæredygtighed et nøglebegreb. Vi vil sikre at Randers Kommune understøtter ideen med at etablere erhvervs-klimaklynger, hvor man samler både eksisterende virksomheder og iværksættere, der arbejder med klimamål i produktion og udvikling: bæredygtig produktion, genanvendelse, udvikling af ny teknologi eller rådgivning. Virksomhederne skal hjælpes til at opsamle og udnytte hinandens viden og ideer for at skabe synergieffekt. På samme måde skal Randers kommune understøtte og fremme etablering af bosætnings-klima-klynger, hvor der skabes plads til at eksperimentere med at udvikle nye bæredygtige boligformer. Fælles er, at der i fællesskab blive opsamlet større viden og erfaring med bæredygtige. En klima-klynge kan naturligvis også danne rammen om såvel ældrekollektiver som ungdomsboliger med Tiny houses.
 • Offentlige investeringer. SF vil prioritere investeringer i udbygning og vedligehold af velfærdsinstitutioner, cykelstier, infrastruktur, grøn energi m.m. – for t sikre jobs og opdatere kommunens bygninger.
 • Samarbejde med erhvervslivet. I SF samarbejder vi gerne med erhvervslivet, men vi sætter også krav til vores samarbejdspartnere om, at den danske lovgivning overholdes, og at regler omkring social dumping, skattely m.m. overholdes. Særligt sætter vi stor pris på at kommunens samarbejder med virksomheder, der tager et socialt ansvar og som tager et ansvar i forhold til den grønne omstilling.
 • Flere uddannelsesinstitutioner. Uddannelse er altafgørende i forhold til at finde kvalificerede medarbejdere til kommunens virksomheder. Der skal være en sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og det lokale arbejdsmarked. Randers kommune skal lave politiske tiltag der sikrer, at uddannelsesinstitutionerne fastholdes og at nye erhvervsrettede uddannelser opstår i Randers.

 

På landet i Randers

Randers kommune er en af landets største kommuner med store landdistrikter. Omkring en tredjedel af kommunens borgere bor uden for Randers by, og det skal fortsat være en god ide at bosætte sig i Randers kommunes skønne opland. Derfor vil SF arbejde for:

 • Bedre kollektiv transport. Den kollektive transport har været væsentlig nedprioriteret over de senere år. Det gør det vanskeligere at komme rundt med den kollektive trafik. Derfor har de fleste familier i landdistrikterne to biler for at få hverdagen til at hænge sammen. SF giver flere penge til den offentlige transport, så livet i oplandet ikke forudsætter privatbilisme. I løbet af næste valgperiode skal al kommunal transport være bæredygtig. Ingen kommunale køretøjer skal fremover køre på fossile brændstoffer.
 • Bredbånd og godt internet. Stort set alle borgere er ” afhængige af en god internetforbindelse. Borgerne i Randers skal ikke stilles dårligere end borgerne i oplandet og derfor vil SF arbejde for der etableret bredbånd og ordentligt internet i alle landdistrikter i kommunen.
 • Snerydning og saltning. SF vil sikre økonomi til bedre snerydning og saltning samt vedligeholdelse af skolevejene, så de også er farbare uden for byerne.
 • Handl lokalt. Når der skal udarbejdes lokalplaner og politikker skal kommunen sikre den lokale detailhandel. SF er ikke interesserede i flere kæmpestore butikker i udkanten af Randers. Vi vil prioritere den lokale handel.
 • Større landdistriktspulje. På landet er det ofte frivillige kræfter i idræts- eller borgerforeninger, der er drivkraften for udviklingen i området. De skal have lettere ved at søge midler til deres projekter. Derfor ønsker SF at udvide landdistriktspuljen.

 

Randers Midtby

Vi vil styrke en aktiv og levende bymidte som det naturlige mødested for byens borgere.

 • Grøn bymidte. SF vil gerne give at byen flere rekreative, grønne miljøer som legepladser og parker. ”Sløjfen” skal lukkes for gennemgående trafik og Østervold lukkes i den ene ende, så gaden bliver et rarere sted at opholde sig.
 • I SF Randers er vi stolte af vores midtby og af den unikke sammensmeltning af by og natur, med Gudenåen der løber gennem byen. Fremtidig byudvikling skal sikre opretholdelse af samhørighed mellem by og å.
 • Byen til vandet. SF bakker op projektet ”Byen til vandet”. Et spændende byudviklings- og klimaprojekt. Derfor bakker SF op om etablering af en klimasikrings-bro (Klimabroen). Klimasikrings-broen vil betyde, at en del af trafikken ledes uden om Randers midtby, samtidig indgår den i en klimasikring af den gamle bydel, så den forventet højere vandstand ikke når centrum.
  Vi ser gerne at der senere etableres en østbro, så den tunge trafik kan ledes helt uden om byen.
 • Ansættelse af en stadsarkitekt: I Randers bygges der, som aldrig før og “ byen til Vandet”- projektet er skudt i gang. Det kalder på, at vi igen sikrer, at kommunen har faglig ekspertise til at rådgive og bevare overblikket over byens samlede udvikling. For at sikre sammenhæng og æstetik bør vi igen ansætte vores egen stadsarkitekt.
 • Bedre infrastruktur. SF vil fortsat arbejde på at forbedre infrastrukturen, så mest mulig trafik ledes udenom midtbyen. Foruden at prioritere Klimabroen støtter vi udbygningen af ringvejen til Udbyhøjvej. Vi vil fortsat prioritere flere cykelstier og trafiksikre skoleveje.
 • Fremkommelig midtby Vores midtby skal være tilgængelig for alle borgere. Randers skal være et sted, vi kan komme til. Der skal indtænkes tilgængelighed for alle – for byen er også for fodgængere, gangbesværede, handicappede, synshæmmede og kørestolshandicappede. Det kalder vi lige muligheder for alle. Derfor skal der udarbejdes en kommunal tilgængelighedspolitik for hele Randers Kommune.

Natur, miljø og klima i Randers

Naturgenopretning, klimahensyn, bæredygtighed, biodiversitet, ordentligt drikkevand er nogle af de vigtigste prioriteringer for SF, både lokalt og nationalt. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle aktiviteter i Randers kommune. Et stadigt arbejde hen mod at gøre Randers Kommune bæredygtig og klimaneutral seneste i 2050.

 • Grøn indkøbspolitik. SF vil indføre en grøn indkøbspolitik, der udelukker produkter med mikroplast og andre kemikalier, der er skadelige for mennesker og for miljøet. I SF ønsker vi ligeledes at afskaffe alt plastik-engangsservice i alle vores kommunale tilbud. Vi vil arbejde for, at der indføres mere økologi på alle arbejdspladser i kommunen.
 • Sikre drikkevandskvaliteten. SF vil sikre, at områderne omkring drikkevandsboringerne og andre sårbare jorde er sprøjtefrie, samtidig med at vi bliver bedre til at screene kvaliteten af vores vand.
 • Udvikling af affaldssorteringen, så vi sorterer op til 10 sorteringer.
 • Mere vild natur. Randers kommune består af store naturområder med skov, strand, marker og ikke mindst den meget unikke natur, vi har omkring Gudenåen. Af hensyn til den biodiversitetskrise vi står midt i, vil SF arbejder for en lokal naturgenopretningsplan, skovrejsning og en giftfri Randers Kommune.
 • At nå 70% målet i 2030 er en fælles opgave. Derfor vil vi i den kommende periode arbejde for at flere vil benytte den kollektive trafik, og at denne bliver mere bæredygtig. SF vil også arbejde for grøn-energi i kommunens andre køretøjer. Randers kommune skal gå foran, ved at etablere energi produktion, hvor det er muligt. Det betyder at vi skal sikre at der gøres plads for energianlæg – hvor man også indtænker jordvarme i sammenhæng med anlæggelse af solceller.
 • Energipolitikken har flere ben at gå på. Kommunen være med til at sikre ladestandere, og at de energiformer, der ikke er bæredygtige, bliver udfaset hurtigst muligt. Det gælder både på transportområdet og på forsyningsområdet, hvor Verdos anvendelse af udenlandsk flis ikke er bæredygtigt.

Fælles om Randers

Fællesskaber for alle og muligheder for aktivt medborgerskab er nøgleordene for vores borgertilgang i SF. Derfor mener vi:

 • Demokratiet bør styrkes Derfor vil vi SF arbejde på at Borgerforslag kan komme til afstemning i byrådssalen. Regler for borgerforslag til behandling i byrådet kunne være, at antallet af forslagsstillere skal mindst være lig antal stemmer, der udmønter et byrådsmedlem.
 • Der skal laves en ensomhedsreform: På tværs af vores forvaltninger ønsker vi i SF Randers en Vi oplever at ensomhed på tværs af aldersgrupper og sociale skel er blevet et alvorligt problem. Derfor skal vi med en Ensomhedsreform få fokus på at styrke fællesskaber for alle, så hverken børn, unge eller ældre oplever at leve et liv tynget af ensomhed.

VI HAR RÅD TIL DEN GRØNNE OMSTILLING OG TIL AT GENOPRETTE OG UDVIKLE VELFÆRDEN

Vi ved, at kvalitet og udvikling i kommunen koster.  En investering i velfærd er også en investering i mennesker! Investering i grønne løsninger og forebyggelse, er godt og nødvendigt på lang sigt.

Selvom udligningsreformen har betydet 82 millioner mere årligt til Randers Kommune, mener vi i SF, fortsat at vi bør hæve skatten en anelse. Efter årelange besparelser skal vi genskabe anstændige forhold på daginstitutioner, skoler, sociale tilbud og plejehjem – på den kommunale service i det hele taget. Vi ønsker primært at hæve skatten for virksomheder og husejere. Med en lille stigning i grundskyld og dækningsafgift vil dem der ejer mest kunne sikre bedre velfærd og den grønne omstilling.

Vi foreslår at man hæver skatten med 0,5 procent. Hvilket vil svarer til mellem 50 og 180 kroner om måneden, afhængig af indkomst. Med denne lille stigning vil vi kunne både genoprette og udvikle velfærden I Randers Kommune, og for alvor begynde at tage fat på den grønne opstilling.